Privacyverklaring van Happy Swim Zwemschool

 • Slide background
  Slide background
  Slide background
  Slide background
  Slide background
  Slide background
 • Artikel 1 Definities

  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Happy Swim: Happy Swim Zwemschool BV, gevestigd te Schaijk.
  Lesweek: Een week waarin voor uw kind zwemlessen worden aangeboden door Happy Swim Zwemschool.
  Lesuur: een aaneengesloten les van 60 of 75 minuten. Het leskind: het kind dat zwemles krijgt bij Happy Swim en diens wettelijke vertegenwoordiger.
  Methode EasySwim: Easy Swim -drijfpakken. Verplichte afname via startpakket op inschrijfformulier.

  Artikel 2 Algemeen

  2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Happy Swim en u als ouder/verzorger/ wettelijke vertegenwoordiger van het leskind dat na 31 december 2013 is ingeschreven.
  2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door Happy Swim uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk aanvaard.

  Artikel 3 Aanmelding en betalings regelement

  3.1. Uw aanmelding, waarvoor hartelijk dank, zal na ontvangst van het inschrijformulier worden verwerkt. De hoogte van het inschrijfgeld staat vermeld op de website/folder en het inschrijfformulier.
  3.2. U dient de contributie een maand vooraf te voldoen, dit geldt voor zowel de incasso’s als de facturen. Het maandelijks abbonnementsbedrag wordt altijd op de eerste van een maand vooraf gefactureerd/ geincasseerd. De incasso zal in de eerste week van de maand op uw bank volgen.
  3.3. U kunt bij inschrijving kiezen voor maandelijkse termijnen of betaling in 1 keer. Bij betaling in 1 keer krijgt u eenmalig 5% korting over het gehele jaar abbonnement bedrag. Na 12 maanden wordt automatisch een nieuw abbonnement afgenomen, mits uw kind is geslaagd voor het C diploma of anders schriftelijk overeengekomen.
  3.4. Betaling is uitsluitend mogelijk via facturatie ( met € 2,50 admin kosten per factuur), per incasso ( € 7,50 adminkosten bij onterechte stornatie of onvoldoende saldo) of persoonlijk bij de locatie coördinator. In specifieke gevallen kan in overleg een uitzondering gemaakt worden.
  3.5. Bij betalingsachterstand, in welke vorm dan ook, kan niet worden deelgenomen aan lessen of/en (afsluitende) examens.
  3.6. Het personeel van Happy Swim behoudt zich het recht voor om bij niet tijdige betaling van het lesgeld, derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. Alle met de incasso gemoeide kosten, met inbegrip van buitengerechtelijke kosten en renten komen ten laste van de klant.
  3.7. Happy Swim indexeert jaarlijks op 1 september de tarieven voor de verschillende activiteiten, alsmede het inschrijfgelden. Eventuele andere tarieven worden per die data ook doorgevoerd. De betalingsverplichtige (zijnde de: wettelijke vertegenwoordiger/ouder/verzorger) van het leskind wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
  3.8 Happy Swim hanteert een contributie abbonnements termijn van 4 weken per maand, deze wordt in de maandtermijn berekend. Indien een maand 5 lesweken heeft, schuift de 5e lesweek automatisch door naar een lesweek waarin Katholieke en Nationale feestdagen plaatsvinden. Hierdoor komt u als ouder/wettelijke tegenwoordiger/verzorger over een jaar aan lesweken gemiddeld 3/4 maanden per locatie met 5 lesweken. Tevens zijn er ongeveer 3/4 lesweken die uitvallen voor katholieke en nationale feestdagen.
  3.9 Happy Swim hanteert een incasso stornatie administratie, elke stornatie ( op eigen verzoek en tekort aan saldo) wordt opgevolgt door  admin fee ad € 7,50 per stornatie. Betaling van het lesgeld is geen vrijwaring van deze admin fee.

  Artikel 4 Garantievoorwaarde, afmelden en inhalen van lessen.

  4.1. Ieder kind leert in zijn eigen tempo. Wij gaan ervan uit dat een kind via onze VIP lesmethode binnen 75 lesweken het complete Diploma ABC+ Survival heeft behaald, uitgaande van 1 zwemles van 60 minuten per week. Voor VIP + en Aquatherapie zijn er geen aanduidingen te geven over de duur.
  4.2. Aan de garantieregeling voor de snelcursuspakketten zit een inspanningsverplichting/voorwaarde vast. Uw kind mag vanaf de start tot en met de laatste lesweek van de overeengekomen garantieperiode slechts vier lessen missen. Als uw kind te veel lessen mist door ziekte of ongeval, kan in overleg met de coördinator bekeken worden of hij/zij deze gemiste les(sen) kan inhalen. Happy Swim zal hierin de beslissende stem hebben. Ook voor de lessen zonder garantie gaan ouders/verzorgers en wettelijk vertegenwoordigers bij ondertekening akkoord met de inspanningsverplichting. Alleen dan kan Happy Swim Zwemschool het traject en de lesduur tot het diplomeren ook blijven bewaken.
  4.3. Wordt niet voldaan aan de inspanningsverplichting dan wordt ook na de laatste lesweek de volgende maandelijkse betaling doorgezet.
  4.5. Kan door langdurige ziekte of overmacht niet aan de garantievoorwaarden worden voldaan, dan kan met wederzijdse instemming een passende regeling worden getroffen in overleg met de coördinator. Dit moet ten alle tijden schrifelijk worden bevestigd.
  4.6. Blijkt dat uw kind vanwege een (tijdelijke) functiebeperking één of meer onderdelen van een examenprogramma niet kan uitvoeren dan kan in overleg met u als ouder , maar ook eenzijdig vanuit coördinator, gekozen worden voor de alternatieve contributie tarieven en certificaten.
  4.7. Happy Swim mag bij blijk van (functie)beperking achteraf ook eenzijdig besluiten dat uw kind niet binnen een pakket valt. Ook al heeft u deze afgenomen.
  4.8. Ook kinderen met een verstandelijke of lichamelijke functiebeperking kunnen in aanmerking komen voor de garantieregeling. De coördinator van de desbetreffende locatie bepaalt aan de hand van een proefles en in overleg met u als ouder voor welke diploma’s of certificaten uw kind in aanmerking komt.

  Artikel 5 Verzuim

  5.1. Bij incidenteel verzuim zoals bij griep, vakanties, verjaardag en e.d. ontvangt u geen lesgeld retour en geen inhaallessen..
  5.2. Bij langdurig verzuim, langer dan 3 weken aaneengesloten ziekte, blessure e.a., is het noodzakelijk om in overleg met de coördinator een regeling te treffen, wij kunnen dan de contributie even stil zetten.
  5.3 Indien bij christelijke feestdagen, nationale feestdagen of anderzijds door sluiting van gehuurde locaties de lessen niet doorgaan is er geen verrekening mogelijk.
  5.4 Inhaallessen verkregen door ziekte of door Happy Swim zijn 8 weken geldig, mits schriftelijk anders overeengekomen.
  5.5 Bij opzegging na stopzetting van contributie is op het moment van behouden van de reservering van de zwemplek sprake van lesgeld verplichting. Bij voortijdse beeindiging van de zwemles na behouden van lesplek wordt minimaal 2 maanden lesgeld gerekend. De maand opzegtermijn vervalt ook in deze niet en zal in rekening worden gebracht.  (Zie artikel 7 van deze algemene voorwaarden).

  Artikel 6 Sluiting

  6.1. Happy Swim is tijdens de landelijk ingestelde zomervakantie voor het basisonderwijs in uw regio in Augustus volledig gesloten. Hiervoor zijn (inhaal) lessen te verkrijgen op andere locaties. Indien u niet kunt inhalen op een van onze andere locaties wordt niet overgegaan tot creditering van de lessen.
  6.2. Happy Swim is  op (Christelijke en nationale) feestdagen gesloten. U wordt tijdig op de hoogte gesteld van deze sluitingsweken of -dagen. Hiervoor krijgt u GEEN inhaalles. (Zie artikel 7 van deze algemene voorwaarden).
  6.3 In de maand juli zullen er enkele locaties sluiten vanwege vakantie planning van de locatie, hiervoor krijgt u een mogelijkheid tot volgen van de lessen op een door u gekozen andere locatie. Eventuele niet gevolgde inhaallessen van deze periode zijn niet inwisselbaar voor andere lessen of geld.
  6.4.Omdat wij i.v.m. de zomervakantie (3 weken) in Augustus volledig gesloten zijn wordt er voor de maand augustus een extra krediet van 3 weken gegeven bij de lessen. De snel cursus pakketten worden van inhaallessen uitgesloten uitgezonderd.
  6.5. Happy Swim kan besluiten door omstandigheden de les voor een week op te schorten, hiervan wordt u minimaal 24 uur te voren op de hoogte gesteld. Indien dit plaatsvind is geen restitutie van het lesgeld mogelijk, mits wij u geen alternatief les moment aanbieden.

  Artikel 7 Opzegging

  7.1. Tussentijdse opzegging is mogelijk. Opzeggen kan enkel schriftelijk met inachtneming van twee maanden opzegtermijn, vanaf de eerstvolgende maand. Voor Aquatherapie geldt een tussentijdse opzegtermijn van 3 maanden, vanaf de eerstvolgende maand.
  7.2. Mocht uw kind vanwege omstandigheden eerder stoppen met de zwemlessen, hanteren wij ALTIJD twee maanden opzegtermijn, dan blijft de betalingsverplichting staan. U kunt ipv opzeggen beter kiezen de zwemlessen op te schorten tot een latere datum.

  Artikel 8 Afzwemmen

  8.1 Het afzwemmen vindt plaats in een daarvoor geschikt bassin, dit zwembad kan afwijken van de locatie waar de lessen worden verzorgd. Diplomering geschiedt via Envoz richtlijnen. Kosten voor diplomeren zijn: €50,-  per diploma. Bij niet voldoen of stornatie van het diplomageld behouden wij het recht het diploma niet geldig te verklaren.

  Artikel 9 Veiligheid en huisregels

  9.1. In het belang van de veiligheid dienen de huisregels te worden opgevolgd. Deze huisregels zijn te vinden op de website www.happyswim.eu en aangebracht op een centrale plaats in de les locatie.
  9.2. De inschrijvende ouder/verzorger of andere begeleider en het les kind dienen de aanwijzingen van het dienstdoende personeel te allen tijde op te volgen. Zij dienen zich tevens te houden aan de op borden aangegeven geboden en verboden.
  9.3 Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van hetgeen in het eerste en tweede lid van dit artikel is omschreven, kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemles van het les kind zonder dat u aanspraak kunt maken op terugbetaling van het reeds betaalde lesgeld.
  9.4. Bezoekers met een geestelijke- en/of lichamelijke handicap of functiebeperking, welke risico’s ten aanzien van de veiligheid met zich mee kunnen brengen, dienen dit bij de lesgever te melden.

  Artikel 10 Aansprakelijkheid

  10.1. Happy Swim aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het zoekraken, verwisselen of beschadigen van eigendommen.
  10.2. Voor materiële of immateriële schade en ongevallen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit het gebruik of het betreden van het pand of de daarbij behorende ruimten of gebruik van de inventaris is een regeling getroffen met de pandhouder.
  10.3.Voor schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de faciliteiten in de accommodatie ten gevolge van overmacht of technische storingen aanvaard Happy Swim geen enkele aansprakelijkheid.

  Artikel 11 Wet bescherming persoonsgegevens

  11.1 Happy Swim voldoet wat betreft de omgang met privacygevoelige gegevens aan de Wet bescherming persoonsgegevens en zal deze gegevens alleen gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de zwemlessen van het kind. Happy Swim levert geen privacygevoelige informatie aan derden, mits daarvoor nadrukkelijk toestemming is verleent.
  11.2 Tijdens de zwemlessen of bijzondere evenementen zoals het diploma zwemmen kan het voorkomen dat er foto’s, video’s of televisieopnames gemaakt worden van uw kind(eren). Deze foto’s worden gebruikt voor publicatie op onze website, Facebook pagina of het illustreren van onze publicaties.  Bij inschrijving tekent u voor akkoord. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit schriftelijk bij inschrijving aangeven.

  Artikel 12 Overige bepalingen

  12.1. De eigenaren behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen.
  12.2. Bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden van Happy Swim, zijn wij gemachtigd om per direct de zwemles te beëindigen, met behoud van contributie betalingsplicht( zoals naar getekend contract).

  Artikel 13 Opmerkingen en klachten

  13.1. Happy Swim heeft graag een open relatie met u. Met vragen, suggesties, opmerkingen, klachten en/of problemen kunt u zich melden bij de coördinator van de locatie waar uw kind les heeft. Tevens is er een map op iedere locatie aanwezig waar u uw tips en/of ideeën kwijt kunt.
  13.2. Wanneer uw klacht of probleem niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u dit schriftelijk melden aan Happy Swim t.a.v. directie, Pastoor van Winkelstraat 55 B, 5374 BH te Schaijk of via info@happyswim.eu

  Artikel 14 Slotbepaling

  14.1. Door ondertekening op inschrijfformulier of de betaling van het inschrijfgeld en digitale aanmelding verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaard.