Algemene Voorwaarden van Happy Swim Zwemschool

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Happy Swim: Happy Swim Zwemschool BV, gevestigd te Oss.
Lesweek: Een week waarin voor uw kind zwemlessen worden aangeboden door Zwemschool Happy Swim. Lesuur: een aaneengesloten les van 45, 60 of 90 minuten.
Methode EasySwim: Easy Swim -drijfpakken. Deze bieden meer veiligheid, extra drijfvermogen en toch complete bewegingsvrijheid.
Het les kind: het kind dat zwemles krijgt bij Happy Swim en diens wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 2 Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Happy Swim en u als ouder/verzorger van het les kind dat na 31 december 2013 is ingeschreven.
2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door Happy Swim uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk aanvaard.

Artikel 3 Aanmelding en betaling

3.1. Uw aanmelding, waarvoor hartelijk dank, zal na ontvangst van het inschrijformulier worden verwerkt. De hoogte van het inschrijfgeld staat vermeld op de website/folder en het inschrijfformulier.
3.2. Het maandelijks bedrag wordt altijd op de eerste van een maand gefactureerd. Omdat wij i.v.m. de zomervakantie (3 weken) in totaal 3 weken gesloten zijn wordt er voor de maanden juli/augustus een extra krediet van 3 weken gegeven bij de reguliere lessen. De pakketten worden daarvan uitgezonderd.
3.3. Betaling is uitsluitend mogelijk via facturatie, per incasso of persoonlijk bij de locatie coördinator. In specifieke gevallen kan in overleg een uitzondering gemaakt worden.
3.4. De DGA’s behoudt zich het recht voor om bij niet tijdige betaling van het lesgeld derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. Alle met de incasso gemoeide kosten, met inbegrip van buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de klant.
3.5. Bij betalingsachterstand, in welke vorm dan ook, kan niet worden deelgenomen aan lessen of/en (afsluitende) examens.
3.6. Happy Swim indexeert indien nodig jaarlijks op 1 januari en/of 1 september de tarieven voor de verschillende activiteiten, alsmede het inschrijfgelden eventuele andere tarieven

Artikel 4 Garantievoorwaarde, afmelden en inhalen van lessen.

4.1. Ieder kind leert in zijn eigen tempo. Wij gaan ervan uit dat een kind via onze lesmethoden binnen 75 lesweken het complete Zwem-ABC heeft behaald, uitgaande van 1 zwemles van 60 minuten per week.
4.2. Aan de garantieregeling voor de pakketten zit een inspanningsverplichting/voorwaarde vast. Uw kind mag vanaf de start tot en met de laatste lesweek van de overeengekomen garantieperiode slechts vier lessen missen. Als uw kind te veel lessen mist door ziekte of ongeval, kan in overleg met de coördinator bekeken worden of hij/zij deze gemiste les(sen) kan inhalen, waardoor u alsnog binnen de garantieregeling valt. Beslissing van coördinator is hierin sluitend.
4.3. Wordt niet voldaan aan de inspanningsverplichting dan wordt ook na de laatste lesweek de volgende maandelijkse betaling doorgezet.
4.5. Kan door langdurige ziekte of overmacht niet aan de garantievoorwaarden worden voldaan, dan kan met wederzijdse instemming een passende regeling worden getroffen in overleg met de coördinator.
4.6. Blijkt dat uw kind vanwege een (tijdelijke) functiebeperking één of meer onderdelen van een examenprogramma niet kan uitvoeren dan kan in overleg met u als ouder , maar ook eenzijdig vanuit coördinator, gekozen worden voor de alternatieve contributie tarieven en certificaten. Happy Swim mag bij blijk van functiebeperking achteraf ook eenzijdig besluiten dat uw kind niet binnen het pakket valt. Ook al heeft u deze afgenomen.
4.7. Ook kinderen met een verstandelijke of lichamelijke functiebeperking kunnen in aanmerking komen voor de garantieregeling. De coördinator van de desbetreffende locatie bepaalt aan de hand van een proefles en in overleg met u als ouder voor welke diploma’s of certificaten uw kind in aanmerking komt.

Artikel 5 Verzuim

5.1. Bij incidenteel verzuim zoals bij griep, verjaardag en e.d. ontvangt u geen lesgeld retour.
5.2. Bij langdurig verzuim, langer dan 3 weken aaneengesloten ziekte, blessure e.a., is het noodzakelijk om in overleg met de coördinator een regeling te treffen.

5.3 Indien bij christelijke feestdagen of anderzijds doorsluiting van gehuurde locaties de lessen niet doorgaan is er geen verrekening mogelijk. Er zou eventueel een inhaal les voor kunnen worden ingezet. Inhaallessen zijn 4 weken geldig, mits schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 6 Sluiting

6.1. Happy Swim is tijdens de landelijk ingestelde zomervakantie voor het basisonderwijs in uw regio drie weken gesloten. Hiervoor zijn inhaal lessen te verkrijgen op andere locaties. Indien u niet kunt inhalen op een van onze andere locaties wordt niet overgegaan tot creditering van de lessen.
6.2. Happy Swim is soms ook op ( christelijke) feestdagen gesloten. U wordt tijdig op de hoogte gesteld van deze sluitingsweken of -dagen. Lessen die vanwege feestdagen o.i.d. niet doorgaan worden verrekend dmv inhaal mogelijkheden, muv christelijke feestdagen die op de lesdagen vallen. Zie artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

6.3 Happy Swim kan besluiten door omstandigheden de les voor een week op te schorten, hiervan wordt u minimaal 24 uur te voren op de hoogte gesteld. Indien dit plaatsvind is geen restitutie van het lesgeld mogelijk, mits wij u geen alternatief les moment aanbieden.

[/one_half] [one_half_last]

Artikel 7 Opzegging

7.1. Tussentijdse opzegging is mogelijk. Opzeggen kan enkel schriftelijk met inachtneming van één maand opzegtermijn.
7.2. Mocht uw kind vanwege ernstige omstandigheden (bijvoorbeeld verhuizing) eerder stoppen met de zwemlessen, dan betaalt u nooit meer dan het aantal zwemlessen dat uw kind aangeboden heeft gekregen, behalve als u een pakket hebt afgenomen Bij pakket afname blijft de betalingsverplichting staan..

Artikel 8 Afzwemmen

8.1 Het afzwemmen vindt plaats in een daarvoor geschikt bassin, dit zwembad kan afwijken van de locatie waar de lessen worden verzorgd. Diplomering geschiedt via Envoz of Super Spetters Diploma richtlijnen.

Artikel 9 Veiligheid en huisregels

9.1. In het belang van de veiligheid dienen de huisregels te worden opgevolgd. Deze huisregels zijn te vinden op de website www.happyswim.eu en aangebracht op een centrale plaats in de les locatie.
9.2. De inschrijvende ouder/verzorger of andere begeleider en het les kind dienen de aanwijzingen van het dienstdoende personeel te allen tijde op te volgen. Zij dienen zich tevens te houden aan de op borden aangegeven geboden en verboden.
9.3 Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van hetgeen in het eerste en tweede lid van dit artikel is omschreven, kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemles van het les kind zonder dat u aanspraak kunt maken op terugbetaling van het reeds betaalde lesgeld.
9.4. Bezoekers met een geestelijke- en/of lichamelijke handicap of functiebeperking, welke risico’s ten aanzien van de veiligheid met zich mee kunnen brengen, dienen dit bij de lesgever te melden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1. Happy Swim aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het zoekraken, verwisselen of beschadigen van eigendommen.
10.2. Voor materiële of immateriële schade en ongevallen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit het gebruik of het betreden van het pand of de daarbij behorende ruimten of gebruik van de inventaris is een regeling getroffen met de pandhouder.
10.3.Voor schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de faciliteiten in de accommodatie ten gevolge van overmacht of technische storingen aanvaard Happy Swim geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 11 Wet bescherming persoonsgegevens

11.1 Happy Swim voldoet wat betreft de omgang met privacygevoelige gegevens aan de Wet bescherming persoonsgegevens en zal deze gegevens alleen gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de zwemlessen van het kind. Happy Swim levert geen privacygevoelige informatie aan derden.
11.2 Tijdens de zwemlessen of bijzondere evenementen zoals het diploma zwemmen kan het voorkomen dat er foto’s, video’s of televisieopnames gemaakt worden van uw kind(eren). Deze foto’s worden gebruikt voor publicatie op onze website, Facebook pagina of het illustreren van onze publicaties. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit schriftelijk bij inschrijving aangeven.

Artikel 12 Overige bepalingen

12.1. De eigenaren behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Ook hiervan wordt u tijdig op de hoogte gebracht.
12.2. Bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden van Happy Swim, zijn wij gemachtigd om per direct de zwemles te beëindigen.

Artikel 13 Opmerkingen en klachten

13.1. Happy Swim heeft graag een open relatie met u. Met vragen, suggesties, opmerkingen, klachten en/of problemen kunt u zich melden bij de coördinator van de locatie waar uw kind les heeft. Tevens is er een map op iedere locatie aanwezig waar u uw tips en/of ideeën kwijt kunt.
13.2. Wanneer uw klacht of probleem niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u dit schriftelijk melden aan Happy Swim t.a.v. directie, Schadewijkstraat 6, 5346 BC Oss of via info@happyswim.eu

Artikel 14 Slotbepaling

14.1. Door de betaling van het inschrijfgeld en digitale aanmelding verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaard.