Algemene Voorwaarden van Happy Swim Zwemschool

 • Slide background
  Slide background
  Slide background
  Slide background
  Slide background
  Slide background
 • Artikel 1 Definities

  a. Happy Swim: een dochtervennootschap van Happy Swim Holding B.V.; zijnde Happy Swim Zwemschool B.V, gevestigd te Schaijk.
  b. Klant: De deelnemer aan de zwemles/activiteiten bij Happy Swim of wanneer hij/zij onder de 18 is diens wettelijke vertegenwoordiger
  c. Lesuur: een aaneengesloten les van 45 of 90 minuten. In Voorthuizen is een lesuur: 60 minuten.
  d. Lesweek: Een week waarin zwemlessen worden aangeboden door Happy Swim
  e. Drijfpak: Een drijfvest gebruikt door Happy Swim gedurende de zwemlessen.
  f. Abonnement: Abonnement met een duur van 1 jaar
  g. Onze website: www.happyswim.eu
  h. Inhaalles: Een zwemles tegoed (alleen te Voorthuizen)

  Artikel 2 Algemeen

  2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die Happy Swim sluit met een klant; of als de klant minderjarig is, diens wettelijk vertegenwoordiger; overeengekomen na 31 december 2013.
  2.2. Afwijken van deze algemene voorwaarden zijn (is) alleen van toepassing indien door Happy Swim uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk aanvaard.

  Artikel 3 Aanmelding

  3.1. Voor inschrijving dient het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend te worden; het inschrijfgeld, drijfvetje en beloningssysteem samen met de lesboeken dient via aanschaf startpakket voldaan te worden. 

  3.2. Van de klant worden de voor de uitvoering van het abonnement en/of andere activiteiten noodzakelijke persoonsgegevens vast gelegd. Happy Swim is gerechtigd om de klant in dit verband te verzoeken zich te legitimeren.
  3.3. Inschrijvingen worden binnen 2 weken verwerkt.

  Artikel 4 Garantievoorwaarde, afmelden en inhalen van lessen.

  4.1. Een abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
  4.2. Happy Swim werkt uitsluitend met abonnementen met een looptijd van een jaar, tenzij hierin door Happy Swim nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is. Voor (vroegtijdige) beëindiging van het abonnement, zie artikel 10.
  4.3 Het abonnement gaat uit van 4 lessen per maand. In Voorthuizen gaan we uit van een totaal van 40 lessen per jaar.

  Artikel 5 Tarieven en betaling

  5.1. De door Happy Swim gehanteerde tarieven zijn inclusief BTW. Een overzicht van de huidige tarieven is te vinden op onze website.
  5.2. Happy Swim heeft het recht de tarieven voor alle abonnementen, activiteiten en inschrijfgelden jaarlijks, per 1 januari, opnieuw te indexeren. De betalingsverplichtige wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
  5.3. Happy Swim is ten aller tijde gerechtigd de tarieven en inschrijfgelden aan te passen. In geval van een tariefsverhoging heeft de klant het recht de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de tariefsverhoging gaat gelden. De klant wordt hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld.
  5.4. Inschrijfgelden, abonnements- of pakket gelden of andere betalingen worden niet gerestitueerd.
  5.5. Bij het afsluiten van een abonnement kan gekozen worden het jaartarief in een geheel te voldoen of doormiddel van 12-maandelijkse termijnen.
  5.6. Bij betaling via maandelijkse termijnen geschiedt per facturatie. In specifieke gevallen kan anders overeengekomen worden met de locatie coördinator. De contributie dient BINNEN 7 DAGEN bij ons binnen te zijn.
  5.7. Bij het ten onrechte storneren van een automatische incasso (op eigen verzoek, geen saldo, ect) wordt €7,50 aan extra administratiekosten in rekening gebracht. Betaling van de maandelijkse termijn is geen vrijwaring voor deze administratiekosten.
  5.8. Happy Swim en haar personeel behoudt het recht voor om bij niet tijdige betaling van het lesgeld, eerst de zwemles evenredig op te schorten en dan derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. Alle met de incasso gemoeide kosten, met inbegrip van buitengerechtelijke kosten en renten komen ten laste van de klant.
  5.9. Bij een betalingsachterstand, in welke vorm dan ook, kan niet worden deelgenomen aan lessen, activiteiten en/of examineringen.

  Artikel 6 Openingstijden

  6.1. Happy Swim is in Voorthuizen tijdens de landelijke ingestelde kerstvakantie, meivakantie en gedeeltelijk de zomervakantie van het basisonderwijs volledig gesloten. In Schaijk hebben we speciale sluitingsdagen. Deze kun je vinden op onze website.
  6.2. Wanneer er geen les wordt gegeven betekent dit niet dat er vrijwaring is op de maandelijkse afschrijvingen, zie artikel 5.
  6.3. Wanneer Happy Swim door omstandigheden niet kan voldoen aan het vastgestelde aantal lessen per jaar; vastgesteld in artikel 4; heeft de klant recht op inhaallessen, niet op restitutie..
  6.4. Happy Swim behoudt het recht om door omstandigheden het lesuur voor een week op te schorten, hiervan wordt u minimaal 12 uur van tevoren op de hoogte gesteld.
  6.5. Actuele openingstijden en dagen zijn te vinden op onze website. Van eventuele wijzigingen wordt de klant tijdig op de hoogte gebracht.
  6.6. Gedurende schoolvakanties, nationale feestdagen, onderhoud, sluiting van het gehuurde bad of bijzondere gelegenheden kan er een aangepast rooster worden toegepast waarin het lesuur verplaatst naar andere locatie en/of tijdstip.
  6.7. Voor nationale en christelijke feestdagen zijn geen inhaallessen te verkrijgen.

  Artikel 7 Verzuim, afmelden en inhalen ( Voorthuizen)

  7.1. Bij incidenteel verzuim, zoals bij griep, vakanties en e.d. ontvangt u geen lesgeld retour.
  7.2. Wanneer een kind met een geldige rede schriftelijk wordt afgemeld ontvangt de klant. een inhaalles in te zetten op een van onze andere lesuren. Het plannen van een inhaalles moet altijd in samenspraak met Happy Swim.
  7.3. Alléén bij de volgende onderstaande redenen ontvangt u een inhaalles: – Ziekte van de klant of hun wettelijke vertegenwoordiger – Verjaardag van de klant – Bruiloften tot 2e lijn – Jubilea tot 2e lijn – Overlijden tot 2e lijn.
  7.4. Wanneer er geen rede of geen geldige rede wordt opgegeven wordt dit gezien als ongeoorloofd afwezig en is er geen recht op een inhaalles.
  7.5. Wanneer klanten regelmatig en/of structureel ongeoorloofd zijn behoud Happy Swim het recht om het abonnement eenzijdig te beëindigen.
  7.6. Een inhaalles is 8 weken geldig en er kan een maximum inhaal tegoed van 4 lessen worden opgebouwd. Inhaallessen die buiten schriftelijke goedkeuring bij meer dan 4 lessen worden opgebouwd komen automatisch te vervallen.
  7.7. Wanneer de klant of diens wettelijke vertegenwoordig langer dan 3 weken aaneengesloten ziek, blessure, e.a., is het noodzakelijk om in overleg met de coördinator een regeling te treffen.
  7.8. Wanneer het A,B of C diploma wordt behaald komt het inhaaltegoed te vervallen.

  Artikel 8 Examinering

  8.1. Het afzwemmen vindt plaats in het eigen lesbad, bij incidentele gevallen kan dit afwijken. Daar wordt u dan schriftelijk over genotificeerd. Examinering geschiedt via Envoz richtlijnen of de Happy Swim Diploma lijn. De kosten voor proefexamens en examinering zijn: €80,- euro per diploma. Bij het niet voldoen of stornering van het diplomageld behouden wij het recht het diploma niet af te nemen of niet geldig te verklaren.

  Artikel 9 Veiligheid en huisregels

  9.1. In het belang van de veiligheid dienen de huisregels te worden opgevolgd. Deze huisregels zijn te vinden op onze website.
  9.2. Iedereen die het zwembadgebouw betreedt dienen de aanwijzingen van het dienstdoende personeel ten allen tijde op te volgen. Zij dienen zich ook te houden aan de op borden aangegeven geboden en verboden.
  9.3. Het bij herhaling niet houden aan- of opvolgen van- hetgeen het eerste en tweede lid van dit artikel is omschreven, kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemles van de klant zonder dat u aanspraak kunt maken op terugbetaling van de al betaalde termijnen.
  9.4. Bezoekers met geestelijke- en/of lichamelijke handicap of functiebeperking, welke risico’s ten aanzien van de veiligheid met zich mee kunnen brengen, dienen dit ALTIJD bij de lesgever te melden.

  Artikel 10 Beëindiging van het abonnement of deelnemende activiteiten

  10.1. Tussentijdse opzegging is mogelijk. Opzeggen kan enkel schriftelijk met inachtneming van 2 maanden opzegtermijn, vanaf de eerstvolgende maand. Voor Aqua Therapie geldt een tussentijds opzegtermijn van 3 maanden, vanaf de eerste volgende maand.
  10.2. Mocht de klant vanwege omstandigheden eerder stoppen met de zwemlessen, hanteren wij altijd twee maanden opzegtermijn, dan blijft betalingsverplichting bestaan. U kunt i.p.v. opzeggen beter kiezen de zwemlessen op te schorten tot een latere datum.
  10.3. Na het behalen van het A, B survival diploma kan de klant er voor kiezen het abonnement te beëindigen. Dit kan zonder inachtneming van een opzegtermijn, mits dit binnen 7 dagen na het behalen van het diploma schriftelijk wordt aangegeven.
  10.4. Wanneer de klant zijn/haar C-survival diploma behaald, wordt het abonnement automatisch beëindigd.

  Artikel 11 Aansprakelijkheid

  11.1. Happy Swim aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:
  A. diefstal, verlies, verwisseling of beschadiging van eigendommen.
  B. materiële of immateriële schade en ongevallen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit het gebruik of betreden van het pand of daarbij behorende ruimten of gebruik van de inventaris is een regeling getroffen met de pandhouder
  C. materiële of immateriële schade als gevolg van letsel of blessures ontstaan tijdens deelname van een klant aan een (zwem)activiteit van Happy Swim, tenzij er spraken is van opzet of grove schuld aan de zijde van Happy Swim.
  D. Voor schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de faciliteiten in de accommodatie ten gevolge van overmacht of technische storingen aanvaard Happy Swim geen enkele aansprakelijkheid.
  11.2. De deelnemer vrijwaart Happy Swim voor aanspraken van derden ter zake het hiervoor in artikel 11 lid 1 bepaalde
  11.3. Onverminderd het in de Algemene Voorwaarden bepaalde is de aansprakelijkheid van Happy Swim ten allen tijde beperkt tot een bedrag van het maximumbedrag dat door de verzekeraar van Happy Swim wordt uitgekeerd.
  11.4. De deelnemer is jegens Happy Swim aansprakelijk voor alle schade die door zijn handelen of nalaten is ontstaan aan de eigendommen of personeel van Happy Swim.

  Artikel 12 Privacy

  12.1. Happy Swim voldoet wat betreft de omgang met privacygevoelige gegevens aan de Wet bescherming persoonsgegevens en zal deze gegevens alleen gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de zwemlessen van de klant. Happy Swim levert geen privacygevoelige informatie uit aan derden, mits daarvoor nadrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend.
  12.2. Tijdens de zwemlessen of bijzondere evenementen zoals het diploma zwemmen kan het voorkomen dat er foto’s, video’s of televisieopnames gemaakt worden van de klant of diens wettelijke vertegenwoordiger/verzorger/ouder. Deze beeldopnames worden gebruikt voor interne trainingsdoeleinden, vormgeving en ontwikkeling van de lesmethode, publicatie op onze website, publicatie op onze social mediapagina’s of het illustreren van onze publicaties. Bij inschrijving wordt een akkoord hierop ondertekend. Indien de Klant hiertegen bezwaar heeft moet dit schriftelijk worden aangegeven.
  12.3. Voor een uitgebreidere privacyverklaring kunt u kijken op onze website.

  Artikel 13 Overige bepalingen

  13.1. De eigenaren behouden zich het recht voor om de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen.
  13.2. Bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden van Happy Swim, zijn wij gemachtigd om per direct de zwemles te beëindigen, met behoud van betalingsverplichting

  Artikel 14 Toepasselijk recht

  14.1. Op de rechtsverhouding tussen Happy Swim en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
  14.2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ’sHertogenbosch, tenzij wettelijk bepalingen zich hiertegen verzetten.

  Artikel 15 Klachten

  15.1 Happy Swim heeft graag een open relatie met al haar klanten. Met vragen, suggesties, opmerking kunnen klanten terecht bij hun locatie coördinator.
  15.2. De klant kan een klacht over de activiteiten en dienstverlening van Happy Swim schriftelijk kenbaar maken binnen twee weken na het voorval waarop de klacht betrekking heeft. Na deze termijn ingediende klachten worden niet in behandeling genomen.
  15.3. Happy Swim zal uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht reageren. Indien nodig proberen partijen te komen tot een voor beide partijen acceptabele oplossing.
  15.4. Wanneer de klacht of het probleem niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan dit schriftelijk gemeld worden aan Happy Swim t.a.v. directie, Pastoor van Winkelstraat 55B, 5374 BH Schaijk of via directie@happyswim.eu.

  Artikel 16 Slotbepaling

  16.1. Door ondertekening op het inschrijfformulier, betaling van het inschrijfgeld of digitale aanmelding verklaart u deze algemenen voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaard.